Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 I.    ОПРЕДEЛЕНИЯ

 1. Synox.org – „Егомс” ЕООД,
  ЕИК BG205572263,
  адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1а, бл. 516,
  представлявано от управителя Сашка Драганова Георгиева,
  наричано за краткост „Егомс”,
  телефон: 0885 125 265, e-mail: egoms@abv.bg.

 2. Онлайн магазин Егомс – Електронен магазин за продажба на стоки и предоставяне на услуги с интернет адрес synox.org. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за продуктите и услугите, описани по-долу, и възможност за тяхното закупуване и поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

 3. Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти и да поръчат услуги от електронния магазин. Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят продукти от онлайн магазина.

 4. Стоки/продукти – различни видове обзавеждане и аксесоари за кухня и баня, публикувани в онлайн магазина.
 5. Профил – личният профил на Клиента в онлайн магазин Егомс който позволява на Клиента да направи Поръчка.

 6. Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор между Егомс и Клиента за покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазин Егомс на територията на България. Общите условия уреждат и правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са Егомс, от една страна, и клиента, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн магазина представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

  II.    РЕГИСТРАЦИЯ
 1. Достъпът до онлайн магазина е свободен, но за закупуване на стоки се изисква регистрация в онлайн магазин Егомс и предоставяне на данни за контакт на Клиента.
 2. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.
 3. С извършване на регистрацията/поръчката Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице, съответно представител (законен или упълномощен) на юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 4. Регистрацията в онлайн магазина се извършва чрез въвеждане на данни за клиента, както и данни за контакт, съгласно формуляра на електронния магазин.
 5. Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в онлайн магазина. Егомс не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията.
 6. Егомс има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответния поръчан продукт (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да закупува Стоки или няма представителна власт – за юридическите лица).
 7. Клиентът се задължава да уведоми Егомс при всяка промяна в данните, които е предоставил на Егомс, като в противен случай Егомс не носи отговорност за изпращане на поръчани стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Егомс.


III.  ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ
 

 1. За поръчка на стоки в онлайн магазина, трябва да следвате инструкциите на сайта на онлайн магазина.
 2. За поръчка на услуги, включително възлагане на изработка на интериорен дизайн на обект на Клиента, е необходимо да се свържете със Егомс по телефона.
 3. След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната стока и се задължава да заплати цената ѝ.
 4. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Егомс, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
 5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Егомс да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 6. Егомс не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Егомс не възниква задължение за нейното изпълнение.
 7. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн магазина и данните, предоставени по телефона на Егомс. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.
 8. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.
 9. Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в онлайн магазина. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.
 10. Изображенията на продуктите в онлайн магазина имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Възможно е и описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или неточи. Егомс не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.
 11. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в онлайн магазина.
 12. Заявката поражда действие по отношение на Егомс след като Егомс провери наличността на заявената за покупка стока и изпрати на Клиента потвърждаване на поръчката на посочения от Клиента е-mail адрес. Егомс не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Егомс ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Продукти или възстановяване на стойността им.

  IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ 
 1. Поръчаните Продукти ще бъдат доставени в срок до 15 дни или по-рано, като Егомс ще положи всички усилия доставката да бъде извършена преди изтичането на този срок.
 2. Егомс извършва доставката на стоки при спазване на специфичните условия на тези общи условия, както и на техническите изисквания на онлайн магазина.
 3. Егомс изпраща на Клиента броя на стоките, които Клиентът изрично е заявил за поръчка в онлайн магазина.
 4. Доставката на поръчаните Продукти се организира за територията на България от Егомс чрез избран от Егомс куриер.
 5. Егомс изпраща Продуктите на адреса, посочен от Клиента.
 6. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Егомс ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.
 7. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Егомс се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 8. Страните се съгласяват, че доставката се извършва от трето лице – куриер и при ненавременна доставката Егомс не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Егомс не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера  или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.
 9. Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Егомс и Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Егомс, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.
 10. Клиентът дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на трето лице, което се намира на адреса и което се съгласи да получи стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.


  V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 1. Всички цени на продуктите са в лева.
 2. Цените са актуални към датата на поръчката.
 3. Цената на стоките не включва цената на доставката. За поръчки над определена цена Егомс може да предостави безплатна доставка, като условията за това са описани на сайта на електронния магазин. Цената на доставката се заплаща в момента на доставката, като с поръчката Клиентът дава съгласието си да заплати цена на доставката, ако такава се дължи.
 4. Плащане може да се извърши по банков път или чрез наложен платеж, като всички плащания по банков път се дължат авансово в пълен размер преди доставката на Стоките. Егомс не дължи доставка на Стоки, които не са били заплатени авансово при плащане по банков път.
 5. За цената на стоката Егомс издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Егомс изпраща на Клиента фактурата за цената на стоките заедно със стоките или по електронен път на адреса на електронна поща, предоставен от Клиента.
 6. При плащане чрез наложен платеж Егомс издава стокова разписка, която Егомс изпраща на Клиента заедно със стоките.
 7. Размерът на цената на доставката се определя от куриера, избран от Егомс да извърши доставката на стоките.
 8. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Егомс да получи пълния размер на цената на поръчаните стоки.
 9. Правото на собственост върху стоките преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Егомс.
 10. Егомс има право да откаже доставката на незаплатена стока, включително когато не е платена цената на самата доставка.

 VI. РЕКЛАМАЦИИ


            1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него.

2. Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

2.1. притежава характеристиките, посочени в онлайн магазина, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;

2.2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Клиентът може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени в онлайн магазина.

3. Конкретните условия и бланката за Рекламация са описани в този раздел.

5. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Егомс, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.

6. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията:

1. документ за плащане;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията.

Стоките следва да се върнат на адреса на Егомс: гр. София, ж.к. Младост 1а, бл. 516, ап. 18. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си и ненарушена опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Егомс е за сметка на Клиента.

7. Клиентът не може да направи рекламация, ако стоката не бъде предадена във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

8. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на механични влияния, счупвания или други дефекти, на неправилно или неподходящо съхранение и др. действия или бездействия на Клиента.

VII. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА 

 1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок 30 дни. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр: 

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 2.  Срокът за отказ е 30 дни от датата на получаване на стоката.
 3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Егомс за неговото име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).
 4. При връщане важат условията от раздел „Политика на връщане“, публикувани на сайта на електронния магазин.
 5. Клиентът следва да върне стоките на адрес гр. София, ж.к. Младост 1а, бл. 516, ап. 18, не по-късно от 30 дни след деня, в който е информирал за отказа си.
 6. Клиентът се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта на бутилката или етикетите и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието.
 7. Правото на отказ не се прилага за:
  IV.1.  стоки, които са с нарушена опаковка при разопаковане и/или отворяне от Клиента;
  IV.2.  стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  IV.3.  запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  IV.4.  стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  IV.5.  стоки, чиято цена е договорена изрично при сключването на договора за продажба и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
  IV.6.  стоки, чието съдържание е употребено от Клиента;
  IV.7.  стоки с нарушена опаковка или в опаковката на които е добавено друго вещество.
 8. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента.

  VIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА 
 1. Егомс има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на стоката противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Егомс не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
 2. Егомс има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

            a)   Информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;

            b)   Действията на Клиентът могат да увредят Егомс;

            c)   Клиентът не е заплатил стоки, закупени от Егомс.


           IX. ЛИЧНИ ДАННИ 

 1. Егомс е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Егомс ще положи грижа за запазване на личните данни на клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Егомс или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
 2. С предоставянето на лични данни на Егомс, както и с извършването на поръчка клиентът потвърждава, че е предоставил личните данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Егомс.
 3. При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Егомс не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
 4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
 5. Егомс има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи информация на свои стоки и услуги.

  X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 1. Егомс предоставя гаранция за продуктите, съгласно условията, описани на сайта за всеки продукт индивидуално.
 2. Клиентът разбира и се съгласява, че Егомс има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 3. Егомс има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн магазина, да забрани използването на онлайн магазина от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 4. Клиентът разбира и се съгласява, че Егомс има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Егомс стоки, като в този случай Егомс не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.
 5. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 6. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Егомс. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.
 7. Егомс няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 8. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Егомс за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.
 9.  Характеристиките или цените на продуктите в онлайн магазина могат да бъдат променени от Егомс по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от Егомс към момента на поръчката.
 10. Във всички случаи отговорността на Егомс към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена стока.
 11. Егомс не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Егомс.
 12. Егомс не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

 13. Надзорни органи:
  13.1. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
  е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  13.2. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22
  факс: 02 / 988 42 18
  Уеб сайт: www.kzp.bg

  XI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
 1. Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Егомс и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Егомс и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.
 3. При създаването на профил в онлайн магазина Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на онлайн магазина, продуктите или марките на Егомс или трети лица.
 4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Егомс.
 5. В случай на неизпълнение на горните условия, Егомс има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 6. Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Егомс.
 7. Търговската марка Егомс/Egoms и домейна Synox.org са собственост на Егомс. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Егомс е забранено и се наказва според закона.
 8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Егомс са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение Егомс има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

  XII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 
 1. Егомс има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.
 2. Егомс има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
 3. В тези Егомс не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.


  XIII.КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА 
 1. С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие Егомс да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.
 2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Егомс да осъществи контакт с клиента.


  XIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ 
 1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a)   името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Егомс;

b)   всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Егомс;

c)   информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;

d)   крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;

e)   условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Егомс се задължава да достави стоките;

f)    условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;

g)   периода, за който цената на стоките е в сила;

h)   условията и срока на гаранцията/годността;

i)    информация за контакт със Егомс, включително по телефон и електронна поща;

j)    техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

k)   техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

l)    наличност на стоката;

m)  опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката.
      2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.
      3. Егомс е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG205572263.

 

 

         XV. УВЕДОМЛЕНИЯ


            1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

 

 

       XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 

 1. Всички посетители на онлайн магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Егомс, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Егомс, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Егомс или за трето лице.

 

      XVII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

 1. Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

 

      XVIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 1. Егомс не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.
 2. Егомс не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.

 

     XIX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 1. Егомс си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн магазина.
 2. Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия.
 3. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени поръчки.
 4. Егомс не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн магазина, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Егомс

 

     XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 1. За неуредените въпроси във връзка с продажбата на стоки на територията на Република България се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от Арбитражния сър при Съюза на Арбитрите в България, София, при спазване на неговия Правилник.

 

БЮЛЕТИН
Абонирайте се за новини и промоции